Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator danych osobowych niniejszym informuje:

1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) jest skierowana do użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie https://dpoptyk.pl (zwanej dalej „Witryną internetową”) i określa rodzaj, zakres, cele przetwarzania danych. Polityka prywatności ma charakter informacyjny.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych Witryny internetowej jest: DP Optyk Prestige Ł. Kocwa, B. Kocwa s.c. z siedzibą pod adresem: ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, NIP: 945-221-37-04, REGON 368539219 (zwana dalej jako „Administrator”).

3. Użytkownik dokonując kontaktując się z Administratorem (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego), i/lub umawiając się na wizytę w wybranym salonie optycznym Administratora, czy też przeglądając strony Witryny internetowej – przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, adres email, nr telefonu, adres IP komputera, z którego korzysta użytkownik podczas przeglądania stron Witryny internetowej).

4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:

4.1. kontakt użytkownika z Administratorem – kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, czy też za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt, użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, ewentualnie swoje imię, adres email mogący zawierać dane osobowe oraz nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z użytkownikiem i udzielenia mu odpowiedzi na skierowane do Administratora pytania, na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji podlega archiwizacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 5 lat od jej powstania. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika;

4.2. korzystanie z usługi Umów wizytę – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania rezerwacji terminu bezpłatnej wizyty w wybranym przez użytkownika salonie optycznym Administratora. Dane przekazane przez użytkownika w formularzu umówienia wizyty (imię, adres mailowy mogący zawierać dane osobowe, nr telefonu kontaktowego) wykorzystywane są w celu dokonania rezerwacji czasu wizyty w salonie Administratora, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres do wizyty w salonie, użytkownik może otrzymywać od Administratora telefoniczne lub mailowe przypomnienie o terminie wizyty. Po odbyciu wizyty, Administrator nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami użytkownika, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane użytkownika przetwarzane będą przez Administratora nie dłużej niż przez okres 5 lat od ich pozyskania;

4.3. analiza i statystyka danych – dane osobowe użytkownika zgromadzone w logach systemowych Witryny internetowej np. podczas wyszukiwania treści, przeglądania stron Witryny internetowej wykorzystywane są przez Administratora w celu prowadzenia analiz aktywności użytkowników Witryny internetowej, aby poprawić funkcjonalności i obsługę techniczno-administracyjną Witryny internetowej, co stanowi uzasadniony interes Administratora, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6. ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.

5. Administrator informuje, że użytkownik, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień Użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15. – 21. Rozporządzenia RODO.

6. Dane użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane użytkowników mogą być udostępniane jedynie pracownikom, bądź podmiotom współpracującym z Administratorem do realizacji celu, dla jakiego dane zostały udostępnione, a także firmie zapewniającej hosting serwera, czy asystę techniczną Witryny internetowej, prawnikowi w razie konieczności dochodzenia roszczeń od użytkownika.

7. Administrator niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce prywatności, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. sądów, organów ścigania, Inspekcji Handlowej).

8. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Witryna internetowa ma włączone szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

9. Witryna internetowa zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora (np. Facebook, Instagram), a użytkownik może być także przekierowany do Witryny internetowej z innych stron www, np. za pośrednictwem piksela śledzącego z serwisu społecznościowego Facebook, zatem Administrator nie może ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

10. Na Witrynie internatowej zamieszczane są także opinie nt. usług świadczonych przez Administratora pochodzące z serwisu Google, a zasady ich zamieszczania i korzystania przez użytkownika z funkcji opinie Google zawarte są w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz warunkach korzystania z usług Google: https://policies.google.com/terms?hl=pl Administrator dokonuje dodatkowej weryfikacji opinii pod kątem ich pochodzenia od klientów salonów optycznych Administratora. Użytkownik zamieszczający opinie nie otrzymuje od Administratora wynagrodzenia z tego tytułu, ani żadnych innych świadczenie za zamieszczenie opinii.

11. Witryna internetowa wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze stron Witryny internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Witrynę internetową na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

12. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez internetowy podczas odwiedzania danej strony Witryny internetowej. Pliki typu „cookies“ są stosowane wyłącznie w celu lepszego dostosowania Witryny internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ mogą być stosowane służyć następującym celom:

a) zapewnienia prawidłowego działania i poprawy funkcjonalności Witryny internetowej – pliki „cookies“ umożliwiają zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez użytkownika, np. zapamiętanie danych osobowych do wypełnienia formularza kontaktowego czy umów wizytę;

b) poprawa wydajności i optymalizacji działania Witryny internetowej – pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po Witrynie internetowej, a tym samym pomagają usprawniać jego działanie;

c) targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych – pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Witryny internetowej do potrzeb użytkownika;

d) w celu zapobiegania wysyłaniu spamu.

13. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ nie pozwalają na personalizację i identyfikację użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika.

14. Pliki „cookies“ są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym cofnąć zgodę na ich używanie, zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Witryny internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

15. Brak wyrażenia zgody użytkownika na używanie plików „cookies” w wersji minimalnej spowoduje niepoprawne wyświetlanie zawartości podstron Witryny internetowej. Brak zgody użytkownika na używanie pozostałych plików „cookies” może ograniczyć niektóre funkcjonalności dostępne na Witrynie internetowej. Użytkownik może zezwolić tylko na używanie wybranych plików „cookies”.

16. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez m.in. Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), w tym może używać także narzędzia Google Analytics 4 – szczegółowe informacje na temat tego narzędzia dostępne są pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=pl&ref_topic=9143232. Witryna internetowa wykorzystuje także narzędzie DSA (Dynamic Search Ads) firmy Google, jednak żadne dane osobowe użytkownika nie są przekazywane do operatora tychże usług, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługi bazują na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ Informacje nt. sposobów wykorzystywania danych z Witryny internetowej przez Google dostępne są pod linkiem https://policies.google.com/technologies/partner-sites oraz pod linkiem https://policies.google.com/technologies/cookies i https://support.google.com/google-ads/answer/2471185?hl=pl

17. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Witrynie internetowej. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.

18.W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Witryny internetowej proszony jest o kontakt z Administratorem. Użytkownik proszony jest także o niezwłocznie zawiadomienie Administratora o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny internetowej mailowo email: biuro@dpoptyk.pl lub telefonicznie: +48 730 009 389 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik Sklepu internetowego).

Kraków, dnia 15 maja 2024 roku

Umów wizytę w salonie optycznym
Umów się na
darmową konsultację
Kontakt do nas
INSTAGRAM