Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 730-009-389
Zakładki

Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.dpoptyk.pl

Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży w drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Łukasz Kocwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Kocwa Firma Handlowo-Usługowa pod adresem: os. Dywizjonu 303 41/36, 31-875 Kraków, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Kraków,NIP: 679-127-54-74, REGON 120522665, e-mail: sklep@dpoptyk.pl; telefon kontaktowy: +48 730 009 389, opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik;

 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.dpoptyk.pl;

 3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;

 5. Towar lub Towary – okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;

 6. Strona Towaru - podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;

 7. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego, i ewentualnych dodatkowych kosztów, których poniesienie zaakceptował Zamawiający;

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 9. Miejsce odbioru – Salon Optyczny pod adresem: ul. Bratysławska 4 Kaufland, w którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia w godzinach 9:00-21:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedającym;

 10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego, a w przypadku, gdy Zamawiającym jest Konsument, umowa sprzedaży zawierana na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy konsumenckiej;

 12. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.; 

 13. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;

 14. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;

 15. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)Kodeksu cywilnego;

 16. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);

 17. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 późn. zm.);

 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);

 19. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);

 20. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów. W przypadku kilku promocji jednocześnie w Sklepie internetowym , promocje nie łączą się.

 1. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.  

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją.

 1. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 1. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.dpoptyk.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: 

 1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;  

 2. dostęp do Internetu; 

 3. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna; 

 4. aktywne konto e-mail.

 1. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem specjalnego czatu, czy też formularza kontaktowego udostępnionego w Sklepie internetowym. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz w zakładce KONTAKT Sklepu internetowego.

 1. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeks dobrych praktyk.  

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera oraz usługi „Komentarze”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

 1. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji poprzez wskazanie adresu email będącego Loginem, ustaleniu Hasła, a także podania danych osobowych: imię i nazwisko, adres, telefon, ewentualnie inny adres dostawy. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Zamawiającego pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

 1. Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.

 1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

 1. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas dokonywania Zamówienia, czy też rejestracji Konta Zamawiającego odhaczy pole dot. subskrypcji newslettera. Z chwilą subskrypcji newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

 1. Usługa „Komentarze” polega na umożliwieniu Użytkownikowi, zamieszczenia na Stronie Towaru indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru, po akceptacji jej treści przez Sprzedającego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

 1. Zamieszczając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.

 1. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

 1. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta Zamawiającego i pozostałych usług opisanych w niniejszym Regulaminie, zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 1. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

 1.  cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,  

 2.  działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

 3.  Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,

 4.  Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,

 5.  Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

 6.  Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,

 7. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@dpoptyk.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego na stronie Sklepu internetowego, jeśli mają Konto Zamawiającego, oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.`

 1. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Dokonując Zamówienia, Użytkownik może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego. W przypadku utworzenia Konta Zamawiającego, Zamawiający przy kolejnych Zamówieniach nie musi podawać swoich danych osobowych, może śledzić status realizacji Zamówień i historię zakupów.

 2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.

 3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

 1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

 2. po wyborze Towarów jeśli Użytkownik wybrał już wszystkie Towary, kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”,

 3. następnie Użytkownik powinien: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Zamawiającego, albo utworzyć Konto Zamawiającego podając wymagane dane osobowe, o których mowa w Rozdziale III. ust. 2. ewentualnie dane firmy do faktury VAT lub też jednorazowo podać swoje dane osobowe i dane do realizacji zamówienia (zamówienie jako gość), następnie należy kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,

 4. następnie należy zweryfikować dane adresowe, można podać inny adres dostawy Zamówienia, wpisać ewentualne uwagi do Sprzedającego w pole uwag, i kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,

 5. następnie należy wybrać metodę dostawy i potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, potwierdzić pełnoletniość Zamawiającego oraz kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,

 6. następnie należy wybrać sposób zapłaty za Zamówienie, i jeśli wszystkie podane przez Użytkownika dane się zgadzają, w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Składam zamówienie i zapłacę”.

 1. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 

 2. Do momentu kliknięcia przycisku „Składam zamówienie i zapłacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

 3. Sprzedający dopuszcza możliwość wprowadzania przez Zamawiającego zmian w Zamówieniu obejmującym oprawy i szkła, jedynie do momentu oszlifowania i zamontowania szkieł w okularach lub w przypadku Towarów gotowych do wysyłki i niewymagających prac Sprzedającego – do momentu nadania wysyłki Towarów. O powyższych zmianach Zamówienia należy poinformować Sprzedającego drogą mailową na adres: sklep@dpoptyk.pl lub telefonicznie. Przyjęcie zmian Zamówienia zostaje potwierdzone przez Sprzedającego drogą mailową.

 4. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

 5. Sprzedający dopuszcza także złożenie Zamówienia drogą mailową na adres: sklep@dpoptyk.pl lub telefonicznie pod nr +48 730 009 389.W przypadku dokonania takim sposobem Zamówienia, Zamawiający proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, o których mowa w ust. 3. lit. c. powyżej. W przypadku Zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną, do skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży, niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Sprzedającego treści proponowanej Umowy sprzedaży poprzez jej wysłanie przez Sprzedającego na podany przez Zamawiającego adres email.

 6. Podstawą do przyjęcia Zamówienia całych okularów wraz ze szkłami korekcyjnymi jest posiadanie przez Zamawiającego ważnej (nie starszej niż 6 miesięcy) recepty wystawionej przez uprawnionego do tego lekarza specjalistę. Kopię tej recepty należy niezwłocznie dostarczyć do Sprzedającego w postaci formularza wypełnionego na stronie Sklepu internetowego (zakładka KONTAKT Z NAMI) do którego zostanie dołączone zdjęcie/skan recepty, bądź też przesłanie zdjęcia/skanu recepty pocztą elektroniczną na adres: sklep@dpoptyk.pl Ceny szkieł okularowych dotyczą zakresu wartości od -6 do +6 dioptrii (sumarycznie razem z wartością cylindra) w sferze i do 2 cylindrów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy związane z niewłaściwym lub błędnym doborem szkieł dla Zamawiającego przez osoby wystawiające w/w. recepty.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:

  1. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta: BZ WBK 94 1090 2053 0000 0001 1853 8924. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia;

  2. przedpłata za pomocą elektronicznego systemu płatności Dotpay, także przy użyciu karty kredytowej.

 1. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności elektroniczne obsługuje Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 72, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, NIP: 634-266-18-60, REGON 240770255. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności dotpay spółce Dotpay S.A., która jest ich administratorem danych osobowych.

 1. W razie wyboru płatności z góry, Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, są anulowane. Zamówienia nie odebrane z Miejsca odbioru są anulowane w terminie 7 dni od upływu uzgodnionego terminu ich odbioru. O anulowaniu Zamówienia, Zamawiający jest informowany drogą mailową.

 1. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z momentem otrzymania informacji o wpływie należności przez operatora systemu płatności elektronicznych.

 1. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DPD. Możliwy jest także odbiór Zamówienia z Miejsca odbioru.

 1. Koszty dostawy Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazane są szczegółowo w Sklepie internetowym w zakładce KOSZTY PRZESYŁKI.

 1. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz w zakładce „Moje Konto/ Moje zamówienia” po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

 2. Dostępne Towary wysyłane są z reguły w terminie 14 Dni roboczych (jednakże Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby Towar został wysłany w ciągu 1 do 5 Dni roboczych), liczonym po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego, czy otrzymaniu informacji o dokonaniu zapłaty przez operatora systemu elektronicznych płatności lub też po zawarciu Umowy sprzedaży (w razie wyboru płatności za pobraniem przy odbiorze Zamówienia). Towary wydawane są Konsumentowi najpóźniej w terminie 30 dni, chyba że strony uzgodnią w Umowie sprzedaży inny termin.

 3. Sprzedający informuje, że niektóre Towary mogą być wysłane do Zamawiającego do 21 Dni roboczych (dotyczy niektórych modeli Ray Ban, Versace, Vogue, Oakley, Neon, Emporio Armani), a wydłużony termin wysyłki związany jest koniecznością sprowadzenia Towarów z zagranicy.

 4. Jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary niedostępne do wysyłki, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający będący Konsumentem, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

 5. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.W przypadku, gdy adres dostawy znajduje się poza Polską, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Zamówienia.

 6. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, dokładnej zawartości przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona i zgodna z Zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie w obecności kuriera protokołu szkodowego oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

 7. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.

 8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 9. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie Zamawiającego faktura VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest po zgromadzeniu do wysyłki wszystkich Towarów objętych Zamówieniem. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.

 10. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

 11. Zamawiający jest na bieżąco informowany o zmianie statusu Zamówienia drogą mailową.

ROZDZIAŁVII - PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (DP OPTYK Łukasz Kocwa ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków lub adres e-mail: sklep@dpoptyk.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 1. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 1. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: DP OPTYK Łukasz Kocwa ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Konsument proszony jest o należyte zabezpieczenie na czas wysyłki zwracanego Towaru.

 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 1. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Zamówienie na okulary ze szkłami korekcyjnymi, tj. oprawki + wbudowane w nie szkła korekcyjne, wykonywane na podstawie przesłanej przez Zamawiającego recepty, co obejmuje także okulary progresywne, korekcyjne okulary przeciwsłoneczne);

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. soczewki kontaktowe, płyny związane z higieną soczewek kontaktowych);

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ VIII – REKLAMACJE, GWARANCJA:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru (także w ramach gwarancji), Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją do Sprzedającego drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej sklep@dpoptyk.pl,listownie na adres: DP OPTYK Łukasz Kocwa ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków.

 1. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie internetowym podlegają gwarancji Sprzedającego. Gwarancja udzielana jest na okres 1 roku licząc od daty zakupu potwierdzonej paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Ochrona gwarancyjna Towarów obejmuje jedynie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze.

 1. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne Towarów oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym i/lub niewłaściwym, czy też niezgodnym z przeznaczeniem, użytkowaniem Towaru. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni nabywca Towaru. W przypadku dalszego zbycia Towaru roszczenia gwarancyjne tracą swą moc prawną.

 1. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady Towaru, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania zasadności gwarancji. Jeżeli jednak naprawa będzie wymagała podjęcia dodatkowych działań niemożliwych do zrealizowania w ramach działalności Sprzedającego (np. sprowadzenia części zamiennych, bądź wysłania wadliwego elementu do specjalistycznych serwisów), termin realizacji gwarancji może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. O terminie usunięcia wady Towaru w ramach gwarancji Sprzedający poinformuje klienta.

 1. Towary posiadające wady fabryczne wymieniane są na nowe w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa oprawy, ani jej wymiana na nową, klientowi zostanie zwrócona cena Towaru potrącona o wartość szkieł okularowych.

 1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 1. W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.plw zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE:

 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub wypełniając formularz kontaktowy przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku złożenia zamówienia i/lub wypełnienia formularza kontaktowego podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub rejestracji Konta Zamawiającego i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter).
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera i/lub rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
 4. Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Presesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści maila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba, że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 7. Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego).W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

 1. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

PDF

https://dpoptyk.pl/img/cms/Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.pdf

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT

Łukasz Kocwa DP OPTYK

ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.dpoptyk.pl

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Umowa sprzedaży została zawarta z Łukasz Kocwa Firma Handlowo-Usługowa w dniu …..................….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu ……………… roku.

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy:

………..……..………........……......…...... _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

……………............…………………

Data i podpis konsumenta                                                   

(tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

 *NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ